Informacje ogólne

 

Harmonogram pracy psychologa szkolnego w roku szkolnym 2018/2019

 

PSYCHOLOG SZKOLNY Sylwia Szczepaniak

pon:   8:00–15:00

wt:   11:30–15:00

śr:   8:30-12:30

czw:   11:30-15:30

pt:   8:00-11:30

Konsultacje dla rodziców: poniedziałek, godz.: 14:30-15:00

* Konsultacje dla rodziców odbywają się w poniedziałki w godz.: 15:00 – 15:00

Zapraszam 🙂

 

Kilka słów o mnie

Nazywam się Sylwia Szczepaniak i jestem mgr psychologii oraz neuroterapeutą EEG biofeedback I stopnia. Studia z psychologii ukończyłam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obszarem moich zainteresowań jest psychosomatyka, psychologia emocji, psychologia dziecka, neurodydaktyka oraz neuropsychologia. Swoją wiedzę pogłębiam na licznych kursach oraz studiach podyplomowych. Obecnie jestem słuchaczką studiów podyplomowych na SGH.

W swojej pracy często spotykam się z wieloma wyzwaniami, ponieważ każde dziecko jest wyjątkoweJ i dlatego wymaga wyjątkowego podejścia J. Z tego też powodu w poszukiwania rozwiązań w pracy terapeutycznej bardzo cenię sobie współpracę z nauczycielami, rodzicami oraz ze specjalistami z różnych dziedzin m. in. Psychologiami, Logopedami, Terapeutami Integracji Sensorycznej czy Fizjoterapeutami.

 

Główne zadania psychologa szkolnego

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w szkole
i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. zmieniającymi rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (§ 24.) do zadań psychologa w przedszkolu, szkole i placówce należy w szczególności:

 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły
  i placówki;
 • diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę
  i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły i placówki;
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
 • minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów;
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; Dziennik Ustaw – 8 – Poz. 1591
 • wspieranie nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w:
 1. rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i placówki,
 2. udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.