Ogłoszenie o zapisach dzieci do Publicznego Przedszkola w Izdebnie na rok szkolny 2020/2021

Dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie informuje,

że od 3 lutego do 20 marca 2020r.

odbywa się rekrutacja dzieci do Publicznego Przedszkola w Izdebnie

na rok szkolny 2020/2021 wg następujących zasad:

  • RODZICE DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA W DNIACH OD 3 LUTEGO DO 28 LUTEGO 2020r. SKŁADAJĄ DEKLARACJĘ POTWIERDZAJĄCĄ KONTYNUOWANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PRZEZ DZIECKO.
  • RODZICE DZIECI ZAMIESZKAŁYCH NA TERENIE GMINY ŁASKARZEW OD 2 MARCA DO 20 MARCA 2020r. SKŁADAJĄ WNIOSKI O PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA W IZDEBNIE WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI.
  • Deklaracje rodzice składają do wychowawców grup, a wnioski do sekretariatu w godz. 8.00-9.00 i 13.00-15.00.
  • Prosimy o dwustronne wydrukowanie wniosków lub deklaracji. 

Szczegółowe zasady rekrutacji w zakładce: 

http://zsizdebno.pl/dokumenty-przedszkola/

 

Wnioski o przyjęcie do przedszkola oraz deklaracje potwierdzające kontynuowania wychowania przedszkolnego w zakładce:

 http://zsizdebno.pl/pliki-do-pobrania-dla-przedszkola/

 

Ważna zmiana dotycząca płatności za posiłki w przedszkolu i szkole

Drodzy Rodzice

W związku ze zmianą przepisów od 01 października 2019r. następuje zmiana sposobu odliczania należności za wyżywienie w szkole i przedszkolu w przypadku nieobecności dziecka w placówce.:

  • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub szkole opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w następnym miesiącu. Za pierwszy dzień nieobecności dziecka opłata jest zwracana, jeżeli rodzice zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia.
  • Nieobecność dziecka w przedszkolu lub szkole rodzic/prawny opiekun może zgłosić telefonicznie lub osobiście do sekretariatu.
  • Opłatę wnosi się u intendentki  po uzyskaniu informacji od intendentki o wysokości należnej kwoty za świadczenia i wyżywienie.
  • Bardzo prosimy o zgłaszanie nieobecności dzieci/uczniów w celu rozliczenia płatności za posiłki w przedszkolu/szkole.

Przypominamy również o zasadach pobierania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, które obowiązują od 01 września 2019r.:

Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie od 8 do 13 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy – opłata pobierana jest „z dołu” (za miesiąc wrzesień rodzic/prawny opiekun dokonuje wpłaty w październiku). Jedynie w miesiącach grudzień i czerwiec opłata ta jest pobierana w danym miesiącu (oznacza to, że:

  • w grudniu będzie opłata za listopad do 13 grudnia i za grudzień do 20 grudnia,
  • a w czerwcu do 13 czerwca za maj i do 26 czerwca za czerwiec).