WYBORY PATRONA

 

  • Wybory patrona szkoły odbędą się 24 lutego 2022r. w godz. 8.00 – 14.00.
  • Do głosowania uprawnieni są: nauczyciele, pracownicy szkoły, uczniowie, rodzice.
  • Wybory przeprowadzi komisja powołana przez dyrektora szkoły. 
  • Wybory przebiegają w sposób tajny, głos należy oddać osobiście. 
  • Głosujący otrzymują karty do głosowania, odbiór karty potwierdzają własnoręcznym podpisem. 
  • Głosować należy na jedną kandydaturę poprzez postawienie znaku X przy wybranym kandydacie. 
  • Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo oddać 1 głos. Dwoje Rodziców  jednego ucznia otrzymuje jeden wspólny głos.  Jeżeli w szkole jest rodzeństwo, rodzice otrzymują tylko jedną kartę do głosowania.
  • Komisja po zakończeniu głosowania dokonuje podliczenia głosów. 
  • Wyniki głosowania zostaną podane na stronie internetowej szkoły.