deklaracja dostępności

Wstęp:

Zespół Szkół w Izdebnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej http://zsizdebno.pl/zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz Deklaracją wykonawczą Komisji (UE)2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiająca wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Izdebnie http://zsizdebno.pl/

 

Data publikacji i aktualizacji:

  1. Data publikacji strony internetowej: 03 września 2017r.
  2. Strona aktualizowana jest na bieżąco.

 

Status pod względem zgodności z ustawą:

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa jest:

– częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:

  1. Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
  2. Niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych.
  3. Niektóre treści mogą być prezentowane w formie skanów.

 

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 24.03.2021r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne, dodatkowe i dane kontaktowe:

Pod adresem http://zsizdebno.pl/ dostępne są dane teleadresowe siedziby Zespołu Szkół w Izdebnie.

Zespół Szkół w Izdebnie

Izdebno 1, 08-450 Łaskarzew

Tel. 25 682 92 96

Adres e-mail: szkola@zsizdebno.pl

Pod adresem http://zsizdebno.pl/ dostępny jest numer telefonu 25 682 92 96, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej, a także adres poczty elektronicznej: szkola@zsizdebno.pl

Osobą kontaktową w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej jest Elżbieta Gazda- dyrektor Zespołu Szkół w Izdebnie.

Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Informacje na temat procedury odwoławczej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, czy aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika praw Obywatelskich.

 

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

 

Dostępność architektoniczna:

Przy wejściu głównym do szkoły znajduje się podjazd dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Przy wejściu znajduje się także domofon za pośrednictwem, którego można przywołać pracownika administracji.

Istnieje możliwość umówienia spotkania z klientem na parterze budynku szkoły w każdej sprawie.

 

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.