Pedagog w szkole i przedszkolu

Pedagog szkolny – mgr Paulina Zowczak


Pedagog- zadania i obowiązki.

Do zadań pedagoga szkolnego należy między innymi:

 • Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.
 • Określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb.
 • Organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
 • Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.
 • Wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły.
 • Planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu- pełnienie roli doradcy zawodowego.
 • Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Zadania, o których mowa realizowane są we współpracy z:

 • Rodzicami
 • Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
 • Nauczycielami i pracownikami innych szkół
 • Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną
 • Poradniami Specjalistycznymi
 • Innymi podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga, gdy:

 • nie radzą sobie z nauką;
 • ktoś naruszy ich prawa;
 • ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • potrzebują pomocy i rady;
 • chcą po prostu z kimś porozmawiać;
 • chcą poradzić się, wybierając przyszłe studia, zawód;

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy wtedy, gdy:

 • dziecko ma problemy z nauką, licznymi nieobecnościami  i odnalezieniem się w szkole;
 • problemy z zachowaniem, z rówieśnikami;
 • uzyskania informacji i pomocy dla swoich dzieci;
 • problemy osobiste ( z doświadczenia wiemy, że jeśli dziecko nie upora się z prywatnymi problemami, nie mamy co liczyć na pełne zaangażowanie się w proces nauki )

Nauczyciele mogą oczekiwać: 

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego;
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów;

*********************************************************

TELEFON ZAUFANIA RZECZNIKA PRAW DZIECKA. 
BEZPŁATNY NUMER, POD KTÓRYM DZIECI I MŁODZIEŻ BĘDĄ MOGŁY
OTRZYMAĆ WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE, TO 800 12 12 12. TELEFON I CZAT
INTERNETOWY BĘDĄ CZYNNE PRZEZ CAŁĄ DOBĘ, SIEDEM DNI W TYGODNIU.

Poniżej znajduje się link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której
znaleźć można wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem
Zaufania RPD:

https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/[1].

**********************************************************

WAŻNE ADRESY I TELEFONY:

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna

 1. ul. Warszawska 3, 08-400 Garwolin

tel.: (025) 684 – 37 – 89, tel. kom.: 535 – 957 – 826

Komitet Ochrony Praw Dziecka

 1. ul. Hoża 27A lok.5, Warszawa

tel.: (022) 626 – 94 – 19, tel.: (022) 628 – 89 – 57

Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie – Niebieska Linia

tel.: (022) 666-00-60 tel.: 0 – 801 – 120 -002

Młodzieżowy telefon zaufania:  (022) 620-20-51

Telefon Zaufania dla Osób z Problemem Alkoholowym: (022) 842-26-00