Świetlica

I. Świetlica czynna:

Świetlica szkolna czynna jest w następujących godzinach:

– poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek  godz. 7.00-16.20

II. Wychowawcy świetlicy:

 • Bogucka Magdalena
 • Hys Aldona
 • Hys Aneta
 • Sabała Joanna
 • Zając Agata
 • Lis Beata

III. Dokumenty do pobrania

IV. Regulamin świetlicy

Wewnętrzny regulamin świetlicy

1.Uczeń przychodzący do świetlicy zgłasza się do nauczyciela świetlicy.

2.Uczeń ma obowiązek informowania nauczyciela świetlicy o każdorazowym nawet krótkotrwałym oddaleniu się.

3.Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy. W przypadku zniszczenia przez dziecko mienia świetlicy rodzice (opiekunowie) ponoszą koszty naprawy.

4.W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z telefonów komórkowych, MP3 oraz innych przedmiotów przyniesionych z domu.

5.Za zaginione telefony i inne urządzenia techniczne oraz zabawki przyniesione z domu świetlica nie ponosi odpowiedzialności.

6.Rodzice i opiekunowie zobowiązani są do poinformowania nauczyciela świetlicy
o odbiorze dziecka ze świetlicy.

7.Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu na placu zabaw
lub na boisku szkolnym.

8.Jeżeli w trakcie trwania roku szkolnego rodzic postanowi wypisać dziecko ze świetlicy, powinien fakt ten zgłosić nauczycielowi świetlicy.

9. Wychowawca świetlicy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
o problemach zaistniałych podczas zajęć w szkolnej świetlicy.

PRAWA UCZNIA NA ŚWIETLICY

Uczeń ma prawo do:

a)respektowania swoich praw i obowiązków,
b) uczestnictwa i udziału we wszystkich organizowanych zajęciach, zabawach i imprezach,
c) rozwijania samodzielności, samorządności oraz społecznej aktywności,
d) rozwijania swoich zainteresowań, zamiłowań
i uzdolnień,
e) życzliwego, podmiotowego traktowania,
f) swobody w wyrażaniu myśli i przekonań,
g) uzyskania pomocy w przypadku trudności w nauce,
h) korzystania z pomieszczeń świetlicowych, materiałów plastycznych, księgozbioru
świetlicy, zabawek i gier.

OBOWIĄZKI UCZNIA NA ŚWIETLICY:
Uczeń ma obowiązek:

a) dbać o ład i porządek,
b) zostawiać tornister w wyznaczonym miejscu
w świetlicy,
c) stosować się do poleceń wychowawców świetlicy oraz pozostałych pracowników szkoły,
d)informować każdorazowo wychowawców świetlicy o swoim przyjściu oraz wyjściu ze świetlicy,
e) meldować natychmiast wszelkie wypadki oraz złe samopoczucie,
f) aktywnie uczestniczyć w zajęciach,
g) zachowywać się kulturalnie w świetlicy

V. Dzienny rozkład zajęć świetlicowych

7:30 – 10.35

 • odbieranie dzieci przyjeżdzających autobusem szkolnym,
 • zajęcia własne dzieci (indywidualne i grupowe)
 • zajęcia prowadzone przez wychowawcę, związane z tematami miesiąca (czytelnicze, plastyczne, muzyczne, gry dydaktyczne, krzyżówki, zagadki, rozmowy itp.),
 • przygotowanie się do zajęć,
 • oglądanie bajek, słuchanie bajek i piosenek z magnetofonu i CD,
 • zajęcia według zainteresowań dzieci.

12.45 – 15:30

 • odrabianie lekcji, indywidualna praca z uczniem,
 • wyprowadzanie dzieci do autobusu szkolnego,
 • spacery, zabawy na powietrzu,
 • czytanie czasopism / lektura własna,
 • zajęcia według zainteresowań dzieci,
 • nauka własna pod opieką nauczyciela,
 • odpoczynek i zabawy dowolne.
 • oglądanie bajek,

Dzienny rozkład zajęć może być korygowany w razie zmian w rozkładzie lekcji, a także wtedy, gdy w świetlicy zgromadzi się bardzo dużo dzieci (np. z powodu skróconych lekcji).