Nowe możliwości i dostęp do książek w „Cyfrowej bibliotece dla uczniów i studentów” – zapraszamy do zapoznania się z tekstem informacyjnym

W cyfrowej Bibliotece Narodowej polona.pl przygotowane zostały m. in. kolekcje tematyczne zawierające lektury, zarówno obowiązkowe jak i uzupełniające, znajdujące się w domenie publicznej.

Czytaj dalej  Nowe możliwości i dostęp do książek w „Cyfrowej bibliotece dla uczniów i studentów” – zapraszamy do zapoznania się z tekstem informacyjnym

WAŻNE INFORMACJE DLA ÓSMOKLASISTÓW I ICH RODZICÓW

Minister  Edukacji i Nauki ogłosił  terminy  postępowania  rekrutacyjnego  i składania dokumentów  do klas pierwszych  szkół ponadpodstawowych  i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2021/ 2022:

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022 – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Jednocześnie  informujemy że na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej  zostały udostępnione  aneksy  do informatorów o egzaminach w 2021 roku a także zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i przeprowadzenia egzaminów.


CKE opublikowała aneksy do informatorów o egzaminach w 2021 roku – Ministerstwo Edukacji i Nauki – Portal Gov.pl (www.gov.pl)

Rekrutacja do I klasy Szkoły Podstawowej w Izdebnie na rok szk. 2021/2022

Drodzy Rodzice

Informujemy, że wnioski/deklaracje o przyjęcie dziecka do klasy I wraz z załącznikami należy składać w dniach 03. 02. 2021 – 31. 03. 2021 w sekretariacie szkoły. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie Publicznej Szkoły Podstawowej w Izdebnie składają deklarację, rodzice dzieci spoza obwodu składają wniosek.

Szczegółowy terminarz rekrutacji znajduje się poniżej:

Terminarz rekrutacji do szkoły

W związku z ograniczeniami epidemicznymi prosimy o przestrzeganie terminów składania dokumentów. Deklaracje i wnioski dostępne będą w sekretariacie placówki oraz w plikach do pobrania szkoły na stronie internetowej.

Ważna zmiana dotycząca płatności za posiłki w przedszkolu i szkole

Drodzy Rodzice

W związku ze zmianą przepisów od 01 października 2019r. następuje zmiana sposobu odliczania należności za wyżywienie w szkole i przedszkolu w przypadku nieobecności dziecka w placówce.:

  • W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu lub szkole opłata za wyżywienie podlega zwrotowi w następnym miesiącu. Za pierwszy dzień nieobecności dziecka opłata jest zwracana, jeżeli rodzice zgłoszą nieobecność dziecka najpóźniej do godz. 8.00 danego dnia.
  • Nieobecność dziecka w przedszkolu lub szkole rodzic/prawny opiekun może zgłosić telefonicznie lub osobiście do sekretariatu.
  • Opłatę wnosi się u intendentki  po uzyskaniu informacji od intendentki o wysokości należnej kwoty za świadczenia i wyżywienie.
  • Bardzo prosimy o zgłaszanie nieobecności dzieci/uczniów w celu rozliczenia płatności za posiłki w przedszkolu/szkole.

Przypominamy również o zasadach pobierania opłat za pobyt dzieci w przedszkolu poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, które obowiązują od 01 września 2019r.:

Opłatę za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym czas na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, wnosi się w okresach miesięcznych, w terminie od 8 do 13 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego opłata dotyczy – opłata pobierana jest „z dołu” (za miesiąc wrzesień rodzic/prawny opiekun dokonuje wpłaty w październiku). Jedynie w miesiącach grudzień i czerwiec opłata ta jest pobierana w danym miesiącu (oznacza to, że:

  • w grudniu będzie opłata za listopad do 13 grudnia i za grudzień do 20 grudnia,
  • a w czerwcu do 13 czerwca za maj i do 26 czerwca za czerwiec).

 

 

Informacja o dowożeniu uczniów

Autobus szkolny w roku 2019/2020 kursuje według następującego harmonogramu:

Przyjazdy :

I kurs – godz.7.10 z Woli Rowskiej

II kurs – godz.10.10 z Woli Rowskiej

Odjazdy:

I kurs – godz.13.35 z Izdebna

II kurs – godz. 15.30 z Izdebna

Świetlica czynna:
codziennie od 7.30 do 10.35 i od 12.45 do 15.45

dla dzieci dowożonych według  kursów przyjazdu i odjazdu dzieci

Prosimy rodziców o informacje do wychowawców, w których godzinach będą przyjeżdżać i odjeżdżać uczniowie dowożeni oraz o składanie kart zgłoszeń pobytu dzieci w świetlicy szkolnej (do pobrania u wychowawców klas).