Pamiętać – to nasz obowiązek

W lutym 2011 roku sejm uchwalił nowe święto narodowe.

„W hołdzie Żołnierzom Wyklętym – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu.”

– Dzień Żołnierzy Wyklętych. To już 10 lat. Dzieje naszego regionu zapisały obok tego święta inną ważną i równie tragiczną  rocznicę 28 lutego pamiętamy o pacyfikacji wsi Wanaty.

Fragment utworu Artura Oppmana „Pięciu poległych

To, co przeżyło jedno pokolenie ,

Drugie przeplata w sercu i pamięci;

I tak pochodem idą cienie… cienie…

Aż się następne znów za krew poświęci!

 

Patriotom którzy „ zachowali się jak trzeba” społeczność naszej szkoły dziś składa hołd i podziękowania

Dedykujemy im wiersz Stanisława Balińskiego pod tytułem „ Polska podziemna”

Moją oj­czy­zną jest Pol­ska Pod­ziem­na,
Wal­czą­ca w mro­ku, sa­mot­na i ciem­na,
Moim po­wie­trzem jest wi­cher bez nie­ba,
Moim po­kar­mem jest krew w gar­ści chle­ba,
A moim świa­tłem, co pło­nie z da­le­ka,
Jest na­sze pra­wo i pra­wo czło­wie­ka.

Może mnie dła­wić ten bunt wiecz­nie żywy,
Ale bez nie­go nie będę szczę­śli­wy,
Mogę ucie­kać przed zma­gań ża­ło­bą,
Ale już ni­g­dy nie ujdę przed sobą.
Wśród wie­lu oj­czyzn, co pły­ną w mgle cud­nej,
Ja chcę tej jed­nej, tej wol­nej, tej trud­nej.

Cóż mi po wszyst­kich słoń­cach tego świa­ta,
Je­że­li świa­tło za­ciem­nia mi kra­ta.
Cóż mi po wszyst­kich uro­kach tej zie­mi,
Je­śli mi ser­ce pchnię­to do pod­zie­mi.
O bra­cia moi, a kto bez wol­no­ści,
niech w ciem­no­ści idzie i wal­czy w ciem­no­ści.

Moją oj­czy­zną jest Pol­ska Pod­ziem­na,
Wal­czą­ca w mro­ku, sa­mot­na i ciem­na,
czy tam, czy tu­taj, to jed­no nas łą­czy,
Nurt nie­śmier­tel­ny, co we krwi się są­czy
I każe ser­cu taką moc na­tę­żyć,
Że wbrew ro­zu­mom mu­si­my zwy­cię­żyć.

WIERSZ przygotowany przez naszą uczennicę G. Stanek. Zapraszamy do odsłuchania.

Prace plastyczne uczniów: